Saistību atruna

Informācija, kas atrodama šajā mājaslapā, ir domāta tikai vispārējas informācijas sniegšanai. Informāciju nodrošina Prudentia, un, lai gan mēs cenšamies informāciju regulāri atjaunot un izlabot, mēs nenesam atbildību, tieši vai netieši, par informācijas pilnību, precizitāti, uzticamību, piemērotību vai pieejamību, kas attiecas uz mājaslapu un tajā esošo informāciju par uzņēmumiem, produktiem, servisiem utt., izmantošanai jebkādiem mērķiem. Tādēļ katrs pats uzņemas atbildību par paļaušanos uz šāda veida informāciju.

Nekādā gadījumā mēs neesam atbildīgi par jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem, ieskaitot, bez ierobežojuma, netiešos vai izrietošos zaudējumus vai bojājumus, vai jebkāda cita veida zaudējumus vai bojājumus, zaudētu datu, peļņas un citu veidu zaudējumu dēļ, kas radušies saistībā ar mājaslapu un tās izmantošanu.

Šajā mājaslapā atrodas saites uz citām mājaslapām, kas nav Prudentia pakļautībā. Mums nav nekādas kontroles pār šo mājaslapu raksturu, veidu, saturu un pieejamību. Jebkuras saites ievietošana ne vienmēr nozīmē tās rekomendāciju vai apstiprina tajā norādīto skatījumu.

Mēs pieliekam visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu šīs mājaslapas veiksmīgu un vienmērīgu darbošanos. Tomēr Prudentia neuzņemas atbildību, ja mājaslapa uz laiku nebūs pieejama tehnisku iemeslu dēļ, kas nav mūsu uzraudzības robežās.